Tandem Milieu- en natuurverenigingen voor duurzaam lokaal milieubeleid foto

klimaat en energie

Het klimaat verandert. We weten we dat onze manier van energie gebruiken, en de broeikasgassen die we daarmee de lucht in blazen, de reden is voor deze klimaatverandering. De klimaatverandering stoppen is dan ook een van de belangrijkste uitdagingen waar onze maatschappij voor staat. Het goede nieuws is dat we ook alle middelen hebben om de uitdaging aan te pakken.

Energiebesparing en hernieuwbare energie zijn vandaag voldoende beschikbaar.

We beleven interessante tijden: niet alleen de klimaatverandering, ook de naderende uitputting van de aardolie- en aardgasvoorraden en de toenemende bezorgdheid over de energiebevoorrading van onze economieën dwingen ons op zoek te gaan naar duurzame oplossingen.

De uitstoot van broeikasgassen hangt vooral samen met ons massaal gebruik van fossiele energiebronnen: steenkool, aardolie en aardgas. De wetenschap leert ons dat de temperatuur niet meer dan 2°C mag stijgen, ten opzichte van het niveau waar we zaten toen de industriële revolutie begon. Boven 2°C zijn de gevolgen van de klimaatverandering te groot en dreigen we ook onomkeerbare processen in gang te steken. Zoals bijvoorbeeld het afsmelten van de ijskappen van Groenland. Als we dan berekenen hoeveel CO2 en andere broeikasgassen we de lucht in mogen blazen, komen we op een uitstoot in de industrielanden die 10 keer lager ligt dan vandaag...

Energiebesparing

Allerbelangrijkst blijft de beheersing van de vraag. We moeten naar een absolute vermindering van het energiegebruik. Dat kan door veel slimmer energie te gebruiken om onze behoeften te voldoen.

Van gebouwenweten we uit ervaring in Vlaanderen en elders in Europa dat je door correct te isoleren en ventileren 50 tot 70% kunt besparen op verwarming. Bij verregaande renovatie van gebouwen is zelfs 90% haalbaar. Degelijk en correct geïsoleerde en geventileerde gebouwen leveren naast energiebesparing, bovendien ook een gevoelige verbetering van het comfort op.

Hernieuwbare energie

De tweede piste is de omschakeling van bestaande energieproductie naar een energievoorziening gebaseerd op hernieuwbare energiebronnen. In België levert de zon in de vorm van zonne-instraling, wind, neerslag, biomassa, golfslag en getijden, voldoende energie om ruim veertig keer het volledige huidige Belgische energieverbruik te dekken, de uitdaging is om die zonne-energie ook om te zetten in voor ons bruikbare energie. De uitbouw van onze energievoorziening op basis van hernieuwbare bronnen vermindert niet alleen sterk onze uitstoot, maar vergroot tegelijk onze onafhankelijkheid van import van energie.

Kernenergie is geen oplossing voor de klimaatverandering. De risico’s op catastrofes, proliferatie van kernwapens, en het onopgeloste afvalprobleem maken kernenergie niet verzoenbaar met duurzame ontwikkeling.

Lokaal klimaatbeleid

Lokaal kunnen gemeenten en steden zich ertoe verbinden om een klimaatbeleid op te zetten en zelf ook lokaal de Kyotodoelstelling te halen onder andere via de Covenant of Mayors.

Als vereniging kan je eigen energieverbruik onder de loep nemen en samen met je gemeente een wervelende klimaatactiviteit organiseren.

Als milieuraad kan je het gemeentebestuur adviseren bij het opzetten van een doeltreffende klimaatbeleid aan de hand van ons modeladvies.

Covenant of Mayors

De Covenant of Mayors is een initiatief van de Europese commissie om steden en gemeenten verder te laten gaan dan de 20/20/20 klimaatdoelstellingen van Europa. Meer info: www.eumayors.eu/home_nl.htm

Brochures

Inspiratie voor een gemeentelijke klimaatbeleid

Deze klimaatbrochure wil gemeenten en hun verschillende diensten op weg helpen om de doelstellingen van het Lokaal Kyotoprotocol te halen. Het is een werkinstrument dat aangeeft hoe de betrokken ambtenaar vanuit zijn dienst kan bijdragen tot de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen binnen de eigen diensten, om te evolueren naar een CO2-neutrale of op zijn minst CO2-arme gemeente.

In de brochure wordt de gemeentelijke werking als invalshoek genomen om de aanpak van zowel prioritaire als langetermijnacties toe te lichten, geïllustreerd aan de hand van een aantal voorbeelden uit de praktijk.

Deze brochure bundelt hapklare fiches met concrete pistes voor lokale overheden om binnen hun eigen werking energie en CO2 te besparen. Aan jullie om er de voor jouw gemeente best bewandelbare trajecten uit te kiezen en gezwind op pad te gaan.

brochure gemeentelijk klimaatbeleid

 

 

Coole projecten

“klimaatverandering is één van de grootste uitdagingen waar de mensheid ooit heeft voor gestaan. Als we de bedreiging negeren, zullen de gevolgen catastrofaal zijn. Nochtans kan het anders. Elk van ons kan het tij helpen keren. Maar dan is wel een snelle en globale actie nodig. Gemeentes en verenigingen kunnen en moeten hierbij een belangrijke rol spelen. Speciaal voor hen maakte Tandem een brochure vol ideeën en voorstellen om concreet het mes te zetten in de eigen CO2-uitstoot. Van 'fietsen naar Kyoto' tot 'spelen voor het klimaat', van 'autodelen' tot 'bouwwijzer'.”

brochure Coole projecten

 

De Kracht van je gemeente  

De gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2006 vormen een goede gelegenheid voor lokale natuur- en milieuverenigingen om hun eigen thema's en dossiers binnen te loodsen in het gemeentelijk beleid. BBL, Natuurpunt en Velt stelden daarom ’De kracht van je gemeente’ samen: een ideeënboek waarin basisvereisten en praktijkvoorbeelden voor een goed milieubeleid gegroepeerd worden in acht hoofdthema’s: participatie, voorbeeldfunctie van de gemeente, water, energie, natuur, ruimtelijke ordening, mobiliteit en gezondheid. Deze publicatie is één van de hulpmiddelen die de milieu- en Noord-Zuidbeweging aanbieden in het kader van de campagne 'Kiezen voor een duurzame gemeente'.

 

Beter adviseren

Wil je als milieuraad graag meer informatie over een actueel klimaatthema? Tandem biedt de volgende informatieve achtergronddossiers met modeladviezen:

 

 

 

 

 


terug naar boven

Hoe scoort je gemeente ?

Publicaties

De tandemkoffer

De beste modellen en hulpmiddelen van de Tandempartners hebben we netjes verzameld in onze Tandemkoffer.