Tandem Milieu- en natuurverenigingen voor duurzaam lokaal milieubeleid foto

Veelgestelde vragen

We proberen al je vragen over duurzaam lokaal milieubeleid te beantwoorden. Sommige vragen worden ons regelmatig gesteld, deze verzamelen we hier. Staat jouw vraag er niet bij? Geen nood, bezorg ze ons via het Tandemloket en wij beantwoorden ze zo spoedig mogelijk.

Vragen over het Tandemaanbod:

 1. Waar vind ik geschikte sprekers voor een infoavond, open milieuraad, workshop enzovoort ?

 

Vragen over milieuraden: 

 1. Waar vind ik geschikte sprekers voor een infoavond, open milieuraad, workshop enzovoort ?

 2. Welke adviezen moet een gemeente aan de milieuraad vragen?

 3. Wat als we niet voldoende vrijwilligers vinden voor het quotum van 1/3 stemgerechtigden uit natuurverenigingen?

Vragen over activiteiten:

 1. Waar vind ik geschikte sprekers voor een infoavond, open milieuraad, workshop enzovoort ?

 2. Waar vind ik milieu- en natuuractiviteiten in de volgende maand?

 3. Wij willen in de gemeente een ecobeurs organiseren. Kan Tandem hierbij helpen?

 4. Wij hebben in samenwerking met de gemeente en lokale natuur- en milieuverenigingen een leuke activiteit georganiseerd? Hoe kan ik deze ervaring delen met andere gemeenten?

Vragen over ecologisch voetafdruk, klimaat en biodiversiteit:

 1. Ik hoor en lees tegenwoordig veel over biodiversiteit en 2010 als het biodiversiteitsjaar, hoe kan ik als vereniging, milieuraad en/of gemeente mee op de kar springen ?

 2. Wat is de ecologische voetafdruk?

 3. Wat is ‘Big Foot’?

 4. Er is een online ecologische voetafdruk- calculator beschikbaar die kan worden ‘gepersonaliseerd’. Wat houdt dit juist in?

Vragen over bossen en speelzones : 

 1. Ik ben op zoek naar een grond om te bebossen. Hoe vind ik die?
 2.  
 3. Wij willen een speelzone realiseren in het bos naast ons scoutsterrein. Kunnen we ergens ondersteuning vinden bij dit project?
 4.  
 5. Welke vergunningen zijn nodig voor het aanplanten van een bos?
 6. Wanneer en onder welke voorwaarden kan op een realisatie waarin FSC-hout werd gebruikt het FSC logo worden aangebracht ?

 7.  

 


 

 

Waar vind ik geschikte sprekers voor een infoavond, open milieuraad, workshop enzovoort?

De Tandempartners stellen hun know-how graag ter beschikking aan lokale verenigingen, milieuraden, gemeenten en steden. Ze doen dat onder andere aan de hand van infosessies. Tandem heeft dus ondertussen een heel sprekersaanbod verzameld. Via onze makkelijke zoekpagina vind je zeker wel een spreker naar keuze.

In het sprekersaanbod vind je het Tandemaanbod aan info- en werksessies over onderwerpen zoals kleinschalige waterzuivering, groendaken, ecologisch tuinieren, biologische voeding, bio-landbouw, energiebesparing, de energiemarkt, duurzaam watergebruik, bio-ecologisch (ver)bouwen en FSC, om er maar een paar te noemen. Daarnaast zijn ook de contactpersonen en informatie over inhoud, duur en (eventuele) kostprijs vermeld. Als je de kriebels voelt om zelf een infoavond te organiseren, aarzel dan niet om contact op te nemen.

Voer je één van onze projectmodellen uit de Tandemkoffer, en wil je je project versterken met een infoavond of workshop, dan is er veel kans dat Tandem de spreker betaald voor jou (zolang de voorraad strekt). Contacteer hiervoor de contactpersoon van infosessie of het Tandemsecretariaat.

Voor nog andere sprekers kan je ook terecht bij www.verlicht.be

Een extra tip wat betreft open milieuraden: Tandem biedt naast vorming en ondersteuning ook een publicatiereeks ‘beter adviseren’ aan.  'Beter adviseren' is een reeks van publicaties die Tandem heeft ontwikkeld specifiek voor gemeentelijke milieuraden. Het opzet van deze publicaties is de minaraadsleden achtergrondinformatie te geven over actuele thema's die voor een brede groep van gemeenten bruikbaar is. Elke publicatie bevat naast relevante inhoudelijke informatie een modeladvies waarmee je als milieuraadslid aan de slag kan gaan. In ons recentst dossier vind je alles over hoe je een geslaagde open milieuraad organiseert.

terug naar overzicht


 

Ik hoor en lees tegenwoordig veel over biodiversiteit en 2010 als het biodiversiteitsjaar, hoe kan ik als vereniging, milieuraad en/of gemeente mee op de kar springen ?

Biodiversiteit is wereldbreed op de politieke agenda gezet met het Biodiversiteitsverdrag in 1992 tijdens de milieutop in Rio. Tien jaar later, in 2002, is in Johannesburg afgesproken om tegen 2010 het tempo van de achteruitgang van biodiversiteit merkelijk af te remmen. Europa ging zelfs nog verder door in 2001 op een ministerraad in Göteborg te beslissen om de achteruitgang in de EU tegen 2010 helemaal te stoppen. België en Vlaanderen hebben die Europese doelstelling mee onderschreven.

Vandaag zijn we 2010. En 2010 is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot het Internationaal Jaar van de Biodiversiteit. De achteruitgang van de biodiversiteit is niet afgeremd en zeker niet gestopt. Hoewel dat min of meer erkend wordt, zijn onze politiekers en het grote publiek nog te weinig doordrongen van de ernst van de biodiversiteitscrisis. In oktober van dit jaar is er een beslissende conferentie over de opvolging van het Biodiversiteitsverdrag in het Japanse Nagoya. Die vergadering is te vergelijken met wat Kopenhagen was voor het klimaatbeleid. Maar hopelijk doet men in Nagoya beter.

Geïnspireerd door de doelstellingen van het mondiale programma 'Countdown 2010 - red biodiversiteit' zet Tandem zich in om zoveel mogelijk lokale overheden en verenigingen te ondersteunen in het opzetten van acties voor het behoud van biodiversiteit. Je ziet hier wel graten in dan vind je heel wat inspiratie op onze biodiversiteitspagina. Hier hebben we zowel het aanbod van Tandem, al de Tandempartners en bijkomende nuttige links verzameld voor jou.

terug naar overzicht


 

Bevoegdheden van een gemeentelijke milieuraad: welke adviezen moet een gemeente aan de milieuraad vragen?

In de nieuwe samenwerkingsovereenkomst 2008-2013 staat het volgende:

De gemeente beschikt ten laatste 6 maanden na het ondertekenen van deze overeenkomst over een gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur, hierna milieuraad genoemd,

1° die de gemeente adviseert over het gemeentelijk milieu- en natuurbeleid:

hetzij op verzoek van het college van burgemeester en schepenen of van de gemeenteraad;

hetzij op verzoek van de bevoegde schepen van leefmilieu;

hetzij op eigen initiatief.

2° die eventueel andere acties uitvoert, op niet dwingend verzoek of uit eigen beweging.

Deze milieuraad is een belangrijke actor in het creëren van een draagvlak voor het gemeentelijke milieu- en natuurbeleid en in het stimuleren van het maatschappelijke debat met betrekking tot dit gemeentelijke milieu- en natuurbeleid.”

Daarnaast wordt er nog dieper ingegaan op de statuten en bevoegdheden in volgende artikels :

“Art. 4.2 Statuten
De gemeenteraad bepaalt de statuten. In deze statuten worden ten minste de algemene werking en de samenstelling bepaald.

Art. 4.3 Bevoegdheden
De milieuraad zal om advies worden gevraagd over aangelegenheden die te maken hebben met het gemeentelijke en intergemeentelijke beleid inzake leefmilieu, natuur en duurzame ontwikkeling. Daarnaast heeft de raad het recht om op eigen initiatief over alle beleidsdossiers, waarvan zij vindt dat er milieu- en/of natuurbelangen in het geding zijn, advies uit te brengen aan de gemeenteraad of het College van burgemeester en schepenen, hierna de gemeente te noemen. De milieuraad wordt in ieder geval om advies gevraagd:

1° bij het opstellen van een ontwerp van milieubeleidsplan en de rapportering in het kader van deze overeenkomst;

2° over de gemeentelijke begroting en begrotingswijzigingen voor milieu, voor zover dit niet al is vergezeld van de jaarlijkse rapportering waarover de milieuraad advies gaf.

Art. 4.4 Adviesvraag en adviesverlening
Om de adviesfunctie van de milieuraad mogelijk te maken, zal de gemeente aan de milieuraad de agenda's
en de verslagen van de gemeenteraden en de nodige informatie om advies uit te brengen bezorgen.
De gemeente zal de adviesvragen steeds schriftelijk stellen. De adviestermijn voor de adviesaanvragen bedraagt minimaal een maand. In onderling overleg kan hiervan afgeweken worden. Het advies bevat, naast een duidelijk standpunt of een herformulering, een omstandige motivering. Het advies van de milieuraad maakt steeds deel uit van het desbetreffende dossier. De gemeente brengt de milieuraad binnen drie maanden na de aflevering van het advies op de hoogte van het gevolg dat aan een advies werd gegeven of zal gegeven worden. Als het niet gevolgd wordt, geeft de gemeente een motivering.”

terug naar overzicht

 

 

Wat als we niet voldoende vrijwilligers vinden voor het quotum van 1/3 stemgerechtigden uit natuurverenigingen?

Ten eerste: leden van de milieuraad moeten niet noodzakelijk uit de gemeente zelf komen  volgens de contracttekst. In heel veel statuten staat er echter wel dat men inwoner moet zijn van de gemeente om lid te kunnen worden van de milieuraad.

Ten tweede: wanneer je onvoldoende mensen vindt om de 7 plaatsen voor milieu in te vullen, bestaat de mogelijkheid om bvb. 1 of meer personen aan te stellen en 7 stemmen toe te kennen aan die één of meerdere raadsleden. Zo doet men het in andere raden. Voor alle duidelijkheid: het ‘delegeren’ van stemmen is een methode die niet bij wet bepaald is maar kan, als dit in  de statuten of het huishoudelijk reglement wordt verwerkt  (ter info: een huishoudelijk reglement is niet verplicht).

Over samenstelling is het volgende misschien nog relevant (Wettelijk):

 • 1/3 van  stemgerechtigde leden uit milieusector
 • Max. 2/3  van de stemgerechtigde leden van zelfde geslacht
 • Leden kunnen worden gecoöpteerd op basis van deskundigheid
 • Gemeenteraad bepaalt de samenstelling van de milieuraad met name het ledenaantal en het aantal stemgerechtigden per organisatie 
 • Niet-erkende milieuverenigingen kunnen mee worden gerekend in de 1/3 milieu- en natuurverhouding mits akkoord van de milieuraad (erkende milieuverenigingen zijn deze met als hoofdactiviteit natuur of milieu)

Enkele interessante documenten vind je op www.samenwerkingsovereenkomst.be, o.a. de ‘Leeswijzer Instrumentarium’ en bijlagen 10 t.e.m. 13.

Bij het opstellen van een reglement heb je veel vrijheid. Zo is in Gent bvb. bepaald dat de milieusector altijd meer dan de helft van de stemmen moet beschikken.

terug naar overzicht

 

 

Wat is de ecologische voetafdruk?

Wij verbruiken constant natuurlijke rijkdommen, of het nu is om te eten, voor onze huisvesting, om ons te verplaatsen of om ons afval te verwerken. Kan onze planeet deze rijkdommen wel genoeg blijven aanleveren om te voldoen aan onze behoeften en het afval te verwerken dat uit onze activiteiten voortkomt? Is onze levensstijl wel in evenwicht met de draagkracht van de aarde?

De ecologische voetafdruk biedt een antwoord op deze vragen. Op basis van de ecologische voetafdruk kan het aardoppervlak worden geschat dat nodig is om aan onze behoeften te voldoen.

Onze planeet bevat gebieden die natuurlijke rijkdommen produceren, zoals bossen, visgebieden, rivieren, bouwland, enz. Dit wordt de biocapaciteit ofwel de biologisch productieve oppervlakte van de aarde genoemd. De biocapaciteit wordt uitgedrukt in hectaren van het aardoppervlak.

Andere delen van de aarde produceren weinig of zijn moeilijk toegankelijk voor exploitatie (woestijnen, de ijskap de diepzee, enz.).

De mensheid moet de wereldwijde biocapaciteit, ofwel 13,4 miljard hectare van het aardoppervlak, samen delen. Elk mens beschikt over 2,1 hectare van het aardoppervlak om zich te voeden en te kleden, om te wonen en zich te verwarmen.


In 2005 bedroeg de gemiddelde ecologische voetafdruk 2,7 hectare aardoppervlak per persoon! Dit betekent dat het natuurlijke kapitaal uitgeput raakt. Wij verbruiken de natuurlijke rijkdommen sneller dan zij zich kunnen herstellen.

‘Ecologische voetafdruk’ is ook één van de projectmodellen uit Tandemkoffer. Dit project informeert en sensibiliseert mensen over het concept van ecologische voetafdruk. Mensen berekenen hun persoonlijke voetafdruk en kunnen engagementen aangaan om deze te verkleinen. Het projectmodel bevat naast de gangbare sensibilisatiemateriaal ook een online calculator en de interactieve stand ‘big foot’.

terug naar overzicht 


 

Wat is ‘Big Foot’

De ‘Big Foot’ is een interactieve stand rond ‘Ecologische Voetafdruk’ ontwikkeld door WWF. Hij kan op events worden gebruikt om bezoekers ter plaatse hun ecologische voetafdruk te laten berekenen, en engagementen voor te stellen om deze te verkleinen.

Concreet bestaat het systeem uit 8 computers (laptops) waarop de calculator ‘Ecologische Voetafdruk’ (ontwikkeld door WWF & Ecolife, zie http://wwf-footprint.be/nl/ ) draait. Deze zijn draadloos verbonden met de server van WWF waarop de resultaten van de verschillende laptops worden gebundeld en in realtime geupdated in een database.

Het gaat hier over volgende resultaten:

1. het aantal mensen dat de calculator invult,

2. het aantal hectaren alle deelnemers samen besparen indien ze de gekozen engagementen een jaar volhouden,

3. de verdeling van de verschillende engagementen aangegaan door de deelnemers (welke worden meest gekozen, welke minder populair, ...).

Deze info wordt na afsluiting door WWF aan de organisator bezorgd, zodat hierover kan worden gecommuniceerd.

De info onder punt 1 en 2 wordt bovendien nog tijdens het event in realtime geprojecteerd d.m.v. een beamer, dus bezoekers van het event kunnen zien hoeveel mensen reeds deelnamen, en hoeveel hectaren ze samen besparen.

Deze stand kadert liefst in een ruimere (Tandem-)campagne rond Ecologische Voetafdruk, waarbij via verschillende kanalen geïnformeerd en gesensibiliseerd wordt rond het concept. Dezelfde online calculator kan ook worden gepersonaliseerd door deze te voorzien van het logo van gemeente en/of vereniging, en deze beschikbaar te maken op hun site. Voor meer info zie de Tandemkofferfiche ‘Ecologische voetafdruk’ op www.tandemweb.be 

terug naar overzicht 


 

 

Er is een online ecologische voetafdruk- calculator beschikbaar die kan worden ‘gepersonaliseerd’. Wat houdt dit juist in?

De calculator ‘ecologische voetafdruk’ (E.V.) kan bekeken worden op http://wwf-footprint.be/nl/ . Deze kan echter ook worden geplaatst op de website van gemeenten of verenigingen die een project rond E.V. willen opstarten. Bovendien wordt dan het logo van de gemeente/vereniging in de calculator opgenomen.

De resultaten van de verschillende deelnemers die hun E.V. via deze weg berekenen worden verzameld in een database op de server van WWF, en worden doorgegeven aan de gemeente/vereniging.

Het gaat hier over volgende resultaten:

1. het aantal mensen dat de calculator invult,

2. het aantal hectaren alle deelnemers samen besparen indien ze de gekozen engagementen een jaar volhouden,

3. de verdeling van de verschillende engagementen aangegaan door de deelnemers (welke worden meest gekozen, welke minder populair, ...).

Deze info kan dan worden gecommuniceerd via de eigen kanalen.

terug naar overzicht  

Waar vind ik milieu- en natuuractiviteiten in de volgende maand?

Je kan deze vinden op de digitale Tandemkalender of onze jaarkalender.


 

Ik ben op zoek naar een grond om te bebossen. Hoe vind ik die?

Je zoekt best op websites zoals immoweb.be, hebbes.be, immoview.be.
Ook op websites van notarissen kan je gronden vinden. Hier vind je
informatie over notarissen: http://www.immoweb.be/nl/zoek-notaris-in-belgie.htm?typemot=not
Ook via de zoekertjespagina in lokale kranten kan je gronden vinden.

terug naar overzicht 


 

Wij willen een speelzone realiseren in het bos naast ons scoutsterrein.  Kunnen we ergens ondersteuning vinden bij dit project ?

Uit ervaring weten wat dat enthousiaste mensen vaak stranden aan het opstarten van het hele proces rond speelzones. Jammer, want het is allemaal niet zo moeilijk als het lijkt. Wel is het belangrijk om eens stil te staan bij alle stappen die gezet moeten worden. Zodat je weet waar je voor staat. Hiervoor kan ik je onze projectmodel uit de Tandemkoffer aanraden

Dit is een praktische handleiding die je op weg kan helpen. Bij deze kofferfiche horen ook allerlei downloads die je kan gebruiken als ondersteuning. Bijvoorbeeld de ‘actiegerichte handleiding speelbossen’ Hierin worden alle stappen in detail besproken. Ook voorbeelden, de wetgeving en de kosten worden besproken. Ik raad je aan om ook eens contact op te nemen met de gemeentelijke jeugddienst, die bieden vaak ondersteuning. Voor eventuele vragen kan je ook steeds bij ons terecht.

terug naar overzicht 


 

Welke vergunningen zijn nodig voor het aanplanten van een bos?

Welke vergunningen en adviezen je nodig hebt, hangt af van de bestemming van het terrein en de eventuele beschermingszones waarin die grond is gelegen. Het is dus best mogelijk dat je geen enkele vergunning nodig hebt. Een gedetailleerd overzicht vind je in het Vademecum voor bosuitbreiding en bosverbinding door lokale besturen, dat je kan downloaden op http://vbv.be/publicaties/ .

terug naar overzicht  


Wanneer en onder welke voorwaarden kan op een realisatie waarin FSC-hout werd gebruikt het FSC logo worden aangebracht ?

FSC is een wereldwijd systeem, en de organisatie en zijn leden dragen geloofwaardigheid hoog in het vaandel. Concreet houdt dit in dat het FSC logo niet zo maar door iedereen op eender welke manier kan worden gebruikt. Het boompjeslogo staat onder bescherming van de Trademark wetgeving en op het gebruik van het logo staan strikte regels die werden opgesteld door FSCInternational. In België zijn het de certificeerders (voor bedrijven die een CoC certificaat hebben) en FSC Belgium (Fair Timber vzw. info: www.fsc.be)  (voor niet gecertificeerde bedrijven en organisaties) die toestemming moeten geven over het logogebruik. Wij vatten de belangrijkste toepassingen voor u samen:

Het FSC-logo in publicaties en op beurzen
Neem als lokale overheid bij een eerste promotioneel gebruik van het logo (vb. gemeentelijk infoblad, infostanden, ...) contact op met FSC Belgium. De lokale overheid krijgt dan gratis het FSC-logopakket met een digitale versie  van het logo in goede kwaliteit via mail toegestuurd. Bij dit logopakket zijn eveneens de duidelijke richtlijnen opgenomen waaraan elk logogebruik moet voldoen (grafische voorschriften).Er wordt indien mogelijk ook gevraagd een kopie van de publicaties te bezorgen (voor archivering).

Het FSC logo op de realisatie of een info-bord
Iedereen kan FSC-gelabeld hout aankopen, maar wil men een claim op het hout plaatsen dat het FSC-gelabeld hout is of wil men het verkopen als FSC-gelabeld hout, dan is het noodzakelijk FSC gecertificeerd te zijn Zolang er gewerkt wordt met FSC gecertificeerde bedrijven of leveranciers is er dus geen probleem.

Wanneer het FSC-gelabeld hout aangekocht wordt door de gemeente en vervolgens verwerkt wordt door de eigen diensten, hoort deze schakel nog tot de handelsketen en is zij nog onderworpen aan de regels voor een COC-audit:

 1. Indien de leverancier van het hout geen CoC certificaat heeft, kan het logo NIET gebruikt worden en kan er ook geen infobord geplaatst worden bij de realisatie. Er is immers geen zekerheid dat het ook echt over FSC hout gaat.
 2. Indien de leverancier van het hout een CoC certificaat heeft, kan hem gevraagd worden om het logo aan te brengen op het hout dat wordt gebruikt. In de meeste gevallen wordt zaag hout geleverd zonder FSC-logo. Zeker wanneer het hout nog moet worden verwerkt, zal de leverancier niet spontaan een logo op het product aanbrengen. Indien je in dit geval een infobord bij de realisatie wenst te plaatsen, kan je de FSC contact persoon (bij Fair Timber) contacteren die met je zal bekijken of en op welke manier dit kan. In elk geval moet er voldoende documentatie voorhanden zijn om te kunnen aantonen dat het gebruikte hout FSC-gelabeld is: Op de aankoopfacturen moeten volgende zaken vermeld worden :
  - CoC nummer van de leverancier (van de vorm XX-COC-XXXXXX)
  - Vermelding dat het geleverde hout FSC-gelabeld is
  - Hoeveelheid, houtsoort, en de vermelding van het project waarvoor het hout werd geleverd
 3. Indien het project van grote omvang of belang is kan het nuttig zijn voor Projectcertificering te gaan, waarbij een FSC audit van het project uitgevoerd wordt. Dit is niet evident, maar wanneer het om grote projecten zoals gebouwen, speeltuinen of waterwerken gaat, is dit ten zeerste aangeraden. Voordeel hierbij is dat je op dat moment alle rechten hebt om het FSC-logo en bijhorende claims te gebruiken. Een infobord bij de realisatie plaatsen is op dat moment zeker toegelaten. De manier waarop het logo wordt gebruikt, wordt besproken met het certificeringsorganisme die de audit heeft uitgevoerd.

Wanneer het werk wordt uitgevoerd door een aannemer:

 1. Wanneer de aannemer of schrijnwerker die het werk uitvoert een CoC certificaat bezit, is er geen probleem. Er kan een logo aangebracht worden op de realisatie of een infobord geplaatst worden bij de realisatie. De gemeente legt hiervoor een afschrift van de factuur van het bedrijf voor aan  FSC Belgium met daarop de vermelding dat het gaat om een FSC-gecertificeerde houtsoort of product, aantallen, afmetingen, eventueel houtsoort en het Chain of Custody nummer van het bedrijf (van de vorm XX-COC-XXXXXX). De andere mogelijkheid is dat de aannemer of schrijnwerker zelf (na goedkeuring door zijn certificeerder) op de bouwplaats een bord plaatst met bijvoorbeeld de mededeling “Bedrijf X plaatste hier FSC-gecertificeerde ramen in opdracht van gemeente Y”. De aannemer of schrijnwerker vraagt hiervoor een logogoedkeuring aan bij zijn certificeringsorganisme.
 2. Wanneer de aannemer of de schrijnwerker waarmee gewerkt wordt geen eigen COC-certificaat kan voorleggen, mag het FSC logo NIET aangebracht worden op een infobord of op de realisatie zelf. Er is immers geen zekerheid dat het ook echt over FSC hout gaat. Deze situatie zal in de nabije toekomst in de positieve zin evolueren, gezien het aantal gecertificeerde bedrijven constant toeneemt. Voor kleine bedrijven zijn er op dit moment immers aangepaste COC-procedures  uitgewerkt die de administratie en de kost om het CoC certificaat te behalen, verminderen. Er zijn momenteel al verschillende schrijnwerkers en aannemers die een CoC certificaat bezitten en het is dan ook ten zeerste aan te raden met hen samen te werken om deze situatie te vermijden. Het blijft in elk geval belangrijk om de aankoop van FSC-gelabeld hout door de aannemer te verifiëren via de facturen om zekerheid te hebben dat er inderdaad FSC-gelabeld hout gebruikt is door de aannemer, zoals gevraagd werd in het bestek. In geval van uitbesteding kan de hoofdaannemer de factuur van zijn onderaannemer tonen met de prijsgegevens afgedekt, maar duidelijke vermelding van de FSC vereisten.
 3. Indien je vragen hebt of indien je merkt dat je aan bepaalde voorwaarden om het logo te gebruiken niet voldoet, contacteer dan FSC Belgium, dan kan er gekeken worden naar een oplossing. Er zijn ook standaard tekstjes en beeldmateriaal voorhanden om snel tot een correct ontwerp te komen.

terug naar overzicht

Wij willen in de gemeente een ecobeurs organiseren. Kan Tandem hierbij helpen?

Een ecobeurs in de gemeente? Een goed idee! We geven je graag de volgende tips:

 • Organiseer de beurs ‘samen’ met (andere) verenigingen, gemeente(s), …Zo bereik je meer mensen of verdeel je het werk?
 • Zorg ervoor dat je ecobeurs open is tijdens de week én in het weekend, bijvoorbeeld vrijdag en zaterdag. Zo kan je de vrijdag ook werknemers van lokale bedrijven en scholen uitnodigen.
 • Zorg voor wat ambiance tijdens de beurs: een groepje, drankje, iets lekkers, een cadeautje, …
 • Je kan in plaats van een ecobeurs ook een ‘eco-opendeurdag’ organiseren. Bewoners kunnen op die dag allerlei milieu-interessante plekken bezoeken als containerpark, compostdemo, particulier huis met zonnepanelen, zonneboiler, individuele waterzuivering, …
 • Denk ook aan de lokale handelaren die duurzame producten verkopen.
 • Hoor bij de provincie of zij voorbeelden kennen van gemeenten die al dergelijke in de provincie hebben georganiseerd, en hoe ze dit hebben aangepakt. Ook bij Tandem kun je terecht voor interessante voorbeelden. Neem bijvoorbeeld een kijkje in onze projectendatabank.

Veel succes!

terug naar overzicht

Wij hebben in samenwerking met de gemeente en lokale natuur- en milieuverenigingen een leuke activiteit georganiseerd? Hoe kan ik deze ervaring delen met andere gemeenten?

Tandem helpt je graag je ervaring verder verspreiden naar andere gemeenten. Goede voorbeelden delen we met andere gemeenten via onze projectendatabank.

Je kan hier gemakkelijk zelf alle informatie van je activiteit in opslaan.

Leuke en originele ideeën zetten we graag ook in de spotlights in onze Tandemmail.

terug naar overzicht

Ik wil graag een Tandempublicatie verder verspreiden? Waar kan ik extra exemplaren aanvragen?

Wil jij graag onze informatie verder verspreiden? Fijn! Al onze publicaties zijn online gratis te downloaden en mag je zelf printen en verspreiden mits bronvermelding.

Extra exemplaren van onze Tandempublicaties zijn, zolang de voorraad strekt, te verkrijgen door eenvoudige aanvraag bij het Tandemsecretariaat.

De dossiers ‘Beter adviseren’zijn zo vormgegeven dat ze gemakkelijk af te printen zijn op A4, zodat je deze gemakkelijk zelf kan verdelen onder de leden van de milieuraad. Veel leesgenot!

terug naar overzicht

 
terug naar boven

Hoe scoort je gemeente ?

Publicaties

De tandemkoffer

De beste modellen en hulpmiddelen van de Tandempartners hebben we netjes verzameld in onze Tandemkoffer.